Gesubsidieerde rechtbijstand

Van der Toorn advocaten is er voor iedereen. Cliënten die zelf niet kunnen betalen, worden gewezen op de mogelijkheid van gesubsidieerde rechtsbijstand. Ingevolge de Wet op de Rechtsbijstand wordt gesubsidieerde rechtsbijstand uitsluitend verleend terzake van in de Nederlandse rechtssfeer liggende rechtsbelangen aan natuurlijke en rechtspersonen wier financiële draagkracht binnen de door de wet gestelde bedragen niet overschrijdt. Gesubsidieerde rechtsbijstand is een recht, waarop gewezen moet worden doch waarvan ook nadrukkelijk afstand kan worden gedaan. Komt een cliënt niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking of ziet cliënt daar nadrukkelijk van af dan zijn alle (proces)kosten voor rekening van de cliënt. Wij spreken dan over een “betalende cliënt”.

Gesubsidieerde rechtsbijstand is gebonden aan inkomensgrenzen (zie voor deze inkomensgrezen www.rechtsbijstand.nl) . Vanaf een bepaald fiscaal inkomen, vervalt het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Aan de hand van de door de cliënt verstrekte gegevens, wordt een aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand die op deze aanvraag beslist. De gegevens die verstrekt dienen te worden zijn in beginsel het BSN nummer en het adres waar cliënt staat ingeschreven bij de gemeente.  Is sprake van een meerpersoons huishouden dan moeten ook de gegevens van de partner verstrekt worden. Voor het bepalen of een cliënt al dan niet voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt, maakt de Raad voor Rechtsbijstand gebruik van de bij de Belastingdienst beschikbare gegevens. De Raad hanteert een zgn. peiljaar. Wordt gesubsidieerde rechtsbijstand – een toevoeging – verleend, dan betekent dat niet dat de cliënt GEEN kosten heeft. Er wordt namelijk een eigen bijdrage opgelegd. Hoe hoger het fiscaal jaarinkomen, hoe hoger ook de eigen bijdrage. HIerbij geldt dat de eigen bijdrages in zaken betreffende het personen- en familierecht hoger liggen dan in andere zaken. De eigen bijdrage wordt aan de hand van 5 inkomenscategorieën opgelegd. De eigen bijdrage betaalt cliënt aan de advocaat. Hij ontvangt hiervoor een nota. Ook is het mogelijk om een korting op de eigen bijdrage te krijgen via een doorverwijzing door het juridisch loket. Ook bepaalde verschotten zoals griffierecht komen voor rekening van de cliënt. Voor het geval de cliënt in de proceskosten (van wederpartij) wordt veroordeeld, zal de cliënt aan wie gesubsidieerde rechtsbijstand is verleend, deze kosten ook zelf moeten betalen.

Van der Toorn advocaten werkt zowel op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand als op betalende basis.

Betalende basis

Openheid in tarieven is voor ons een vanzelfsprekende zaak. Wij maken onderscheid tussen bedrijven en particulieren.

Voor particulieren rekenen wij een uurtarief van € 220,00 exclusief 6% kantoorkosten, BTW en verschotten.

Bedrijven betalen € 240,00 per uur, exclusief 6% kantoorkosten, BTW en verschotten.

Aanpassingen van het tarief kunnen plaatsvinden vanwege bijvoorbeeld belang, spoed of vanwege de specialisatie van de advocaat.

Daarnaast is het mogelijk om afhankelijk van de soort zaak een totaalprijs vooraf te bedingen, zodat partijen weten waar zij aan toe zijn.

Voor de incassozaken gelden speciale tarieven. Ons doel is om de kosten die de incasso met zich meebrengen, neer te leggen bij de wederpartij. Mocht die wederpartij geen verhaal bieden dan geven wij tevoren aan welk bedrag u dan kwijt bent zodat u kunt beslissen of u de zaak al dan niet aan ons ter incasso geeft.